سعید وفائی و دکتر محمود معظمی
سعید وفائی و سیلویا پرالت
سعید وفائی و سپهر تاروردیان
سعید وفائی و دکتر سیدا مرد حافظه ایران
سعید وفائی و پل اسلون
سعید وفائی و رابین سیگر
سعید وفائی و پل دوتوئیت
سعید وفائی -پروفسور کودرینگتون - سیمون هزلدای
سعید وفائی و استاد درگی
سعید وفائی و مایکل جکسون
سعید وفائی و کوین کلی
سعید وفائی و جف رام
سعید وفائی و فرانک فارنس
سعید وفائی و دیوید سکسبی
سعید وفائی و باب پریچارد
سعید وفائی و باب پریچارد
سعید وفائی و مهندس بهروز افشار
سعید وفائی و ریچارد دنی
سعید وفائی و ریچارد دنی