سعید وفائی و سیلویا پرالت

سعید وفائی و سیلویا پرالت
25 مهر 1390
استراتژیست سال کانادا در حوزه فروش، بازاریابی و خدمات مشتری