سعید وفائی و پل اسلون

سعید وفائی و پل اسلون
25 مهر 1390
پل اسلون-مدیر کل توسعه ونوآوری شرکت IBM در اروپا