سعید وفائی و فرانک فارنس

سعید وفائی و فرانک فارنس
25 مهر 1390
سخنران انگیزشی و متخصص در زمینه بازاریابی و فروش و تکنولوژی