سعید وفائی و ریچارد دنی

سعید وفائی و ریچارد دنی
25 مهر 1390
ریچارد دنی ، نویسنده و سخنران حرفه ای در زمینه فروش و بازاریابی
http://www.denny.co.uk