آموزش کاربردی

- فروش ، بازاریابی و مشتری مداری
ت
- اصول و فنون مذاکره

- مهارتهای ارتباطی

- رشد و تحول شخصی و NLP
 


                                                                       

نیاز به آموزش

"در دنیای کنونی ، دیگر کافی نیست که همچون گذشته، فقط یک نفر( شخصی مانند فورد یا اسلون و یا واتسون) به نیابت از سازمان به یادگیری بپردازد.
دیگر امکان ندارد که تمام چاره جویی ها و تصمیمات از بالا اتخاذ شود و دیگران فقط از دستورهای مغز متفکر سازمان پیروی کنند.
در آینده فقط سازمانهایی می توانند به برتری دست یابند که بدانند چگونه می توان از مشارکت و استعداد کارکنان در تمام سطوح سازمان بهره گرفت" 
پیتر سنگه